Information och villkor Piggaklubben

Kundklubben ägs och drivs av Piggabutiken AB, org. nr 556651-6612 Medlemskapet är gratis. För att bli medlem i kundklubben ska du lämna ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter för registrering i en av våra butiker eller på PiggaButiken. För att försäkra dig om att få all information och alla de erbjudanden som sänds ut rekommenderar vi dig att ange alla dina kontaktuppgifter. Detta för att kommunikation ibland endast sker i en av kanalerna till exempel via mejl eller mobilnummer. Att du lämnar uppgifter om ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter är en förutsättning för att du ska kunna bli medlem och för att Piggabutiken ska kunna fullgöra avtalet avseende kundklubben. Om uppgifter inte lämnas så kan du inte bli medlem i kundklubben. Har du ett utländskt personnummer eller är dina personuppgifter skyddade av sekretess kan du på grund av systemtekniken tyvärr vara förhindrad att teckna medlemskap. Kontakta Piggabutiken om du önskar mer information om detta. För att bli medlem i kundklubben måste du ha fyllt 18 år.

Våra medlemsförmåner

Som medlem får du möjlighet att samla bonuspoäng på alla köp av varor gjorda i någon av våra fysiska butiker. För närvarande kan man endast få poäng på köp i våra fysiska butiker, ej vid köp online. Köp av tjänster såsom behandlingar i våra salonger är ej bonusgrundande. Du får en poäng per betald krona på allt du handlar. Insamlade poäng summeras på köp gjorda innevarande år plus föregående år. Varje kvartal skickas en bonuscheck ut till dem som handlat för minst 1000 kr under senaste kvartalet. Om man inte kommer upp till den summan går poängen vidare till nästa kvartals utskick. Checken kan användas i våra fysiska butiker (ej online) men inte lösas in mot kontanter, vare sig helt eller delvis.

Som medlem får du ta del av rabatter och annan information som lämnas i brev, på Piggabutikens hemsida samt genom sms, e-post och andra kommunikationskanaler. Om du inte vill ha direktreklam anmäler du detta till Piggabutiken, se kontaktuppgifter nedan. Det är även ditt ansvar att se till att kundklubben har korrekta person- och kontaktuppgifter, för att säkerställa att förmåner och bonuscheckar kommer fram.

Behandling av dina personuppgifter

När du blir medlem i Piggaklubben lagras de uppgifter du lämnar i Piggabutikens kunddatabas. Vidare registreras och lagras uppgifter om dina inköp på bonusgrundande varor. Piggabutiken kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register och från våra samarbetspartners. Det kan avse uppgifter om var du bor, statistikuppgifter om ditt bostadsområde och andra uppgifter som gör att vi kan tillhandahålla en så bra kundklubb som möjligt för dig. Piggabutiken kommer att behandla dina personuppgifter för att administrera medlemskapet, för att kunna ge dig anpassade erbjudanden baserat på din profil och tidigare inköp samt för marknadsföring, statistik och andra analysändamål.

PiggaButiken behandlar dina personuppgifter för att fullgöra avtalet avseende kundklubben. Piggabutikens behandling av personuppgifter avseende dina inköp av bonusgrundade varor samt för utskick av anpassade erbjudanden sker med stöd av ditt samtycke som lämnas när du accepterar villkoren för Piggabutikens kundklubb. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att få sådana anpassade erbjudanden, se kontaktuppgifter till Piggabutiken nedan. Samtycke avseende behandling av uppgifter om dina inköp på bonusgrundande varor är dock ett villkor för att avtalet avseende kundklubben ska kunna fullgöras och om du återkallar detta samtycke så kommer ditt medlemskap i kundklubben att avslutas. Behandling av dina personuppgifter för statistik- och analysändamål samt direktmarknadsföring sker med stöd av en intresseavvägning baserat på Piggabutiken affärsmässiga och kommersiella intressen.

PiggaButiken kommer att lagra dina personuppgifter så länge som du är medlem i Piggaklubben. PiggaButiken har infört rutiner för att hålla dina personuppgifter aktuella och för att gallra inaktuella personuppgifter t.ex. uppdateras dina personuppgifter kontinuerligt under ett år. Vid uppsägning av medlemskapet kommer dina personuppgifter att raderas senast inom ett år efter uppsägningen. Om du inte har gjort några inköp och samlat poäng under en period om fyra år, så kommer ditt medlemskap att avslutas och dina personuppgifter kommer då att raderas.

För vår fullständiga Integritetspolicy se: www.piggabutiken.se/cms/11/integritetspolicy

Dina val

Du kan när som återkalla ditt samtycke till att få anpassade erbjudanden. Detta gör du via mejl till piggaklubben@piggabutiken.se eller per telefon, se uppgifter nedan.

Du kan när som helt begära att få information om vilka uppgifter om dig som Piggabutiken behandlar och begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att (i) begära att dina uppgifter ska raderas, (ii) begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, (iii) invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål och (iv) begära att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan i ett elektroniskt format.

Om Du har frågor gällande Piggabutikens behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du skriva eller ringa till Piggabutiken, se kontaktuppgifter nedan. Om du har klagomål om behandling av personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

Mottagare av dina personuppgifter

Butiker inom kedjan Piggabutiken AB kan komma att ha tillgång till och behandla dina personuppgifter så att du kan utnyttja dina medlemsförmåner i respektive butik. Piggabutiken kommer dock inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål. PiggaButiken kan komma att använda olika leverantörer och samarbetspartners för att administrera och tillhandahålla kundklubben. Om leverantörer eller samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter för Piggabutikens räkning, kommer Piggabutiken ingå ett avtal med sådana leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter enligt gällande lagar.

Piggabutiken kan komma att ha leverantörer eller samarbetspartners som är etablerade i ett land utanför EU/EES och dina personuppgifter kan då komma att överföras till ett sådant land som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter som gäller inom EU/EES. Piggabutiken kommer dock att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att sådan överföring är tillåten enligt gällande lagstiftning t.ex. genom att ingå avtal innehållande standardiserade avtalsklausuler som reglerar sådan överföring.

Villkorsändringar för kundklubben

Piggabutiken äger rätt att ändra villkoren för kundklubben. Villkorsändring träder i kraft 30 dagar efter att du har underrättats om villkorsändringen. Gällande kundklubbsvillkor kommer att anslås på PiggaButikens hemsida. Om du inte accepterar en villkorsändring har du möjlighet att säga upp medlemskapet.

Uppsägning av ditt medlemskap

Medlemskapet i kundklubben gäller tillsvidare. Du kan när som helst säga upp medlemskapet med omedelbar verkan. PiggaButiken kan säga upp ditt medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet samt då du inte tjänat in någon poäng på fyra år. Vid medlemskapets upphörande erhålls endast värdecheck om miniminivån 1 000 poäng har uppnåtts.

"Force Majeure" - skador som inte kan förutsägas

PiggaButiken är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller liknande gäller även om Piggabutiken själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Piggabutiken är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Piggabutiken varit normalt aktsam.

Våra kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig

Piggabutiken AB, org. nr. 556651-6612
Telefon: 0140-106 06 (telefontid vardagar 08.00-16.00) (lunch 11-13)
E-postadress: kundservice@piggabutiken.se